ѹ 6 .. 2562 (ӹǹҹ836)

วิสัยทัศน์

"เป็นองค์กรที่ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน"

 

พันธกิจ

1. นำนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไปสู่การปฏิบัติ

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ ในจังหวัด / กลุ่มจังหวัด ภาคส่วน ให้มีเอกภาพสามารถเชื่อมโยงเป็นระบบ

4. สนับสนุน เสริมสร้างกิจกรรม การบริหารจัดการด้านท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการอย่างยั่งยืน

5. พัฒนาระบบสารสนเทศ ข้อมูล สถิติ องค์ความรู้ท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ เพื่อการวางแผนและบริหารจัดการ

6. พัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการในพื้นที่จังหวัดระนอง ให้มีศักยภาพ

7. ประสานงาน สนับสนุน อำนวยความสะดวกแก่กิจการภาพยนตร์ที่มาถ่ายทำในพื้นที่และการจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

8. สนับสนุนผลักดันการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมการศึกษา สิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยในพื้นที่จังหวัดระนอง ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน

 

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพในบริหารจัดการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเครือข่ายบุคลากร สินค้าบริการ กิจกรรมการท่องเที่ยวกีฬา และนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมสนับสนุนร่วมมือการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในบริหารจัดการท่องเที่ยวกีฬา และนันทนาการ