รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน และประจำปี

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง 1 พฤ.....   14 มิ.ย. 2564 19 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง 1 เม.....   7 พ.ค. 2564 37 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง 1 มี.....   22 เม.ย. 2564 42 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง .....   8 มี.ค 2564 63 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง 1 มก.....   4 ก.พ. 2564 69 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563 – ธันวาคม 2563 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจั.....   4 ม.ค. 2564 63 ครั้ง