การประชุมการเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขั้นกรรมาธิการ ครั้งที่ 1/2564

16 มิ.ย. 2564      86 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การประชุมการเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขั้นกรรมาธิการ ครั้งที่ 1/2564

วันนี้ (16 มิ.ย 64) นายวรเชษฐ เศวตรพนิต ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง เข้าร่วมการประชุมการเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขั้นกรรมาธิการ ครั้งที่ 1/2564 นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโกมาซุม ศาลากลางจังหวัดระนอง

ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อทราบมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 เห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 16 โครงการ 1 รายการ รวมทั้งสิ้น 107,296,600 บาท โดยจำแนกประเด็นการพัฒนา 5 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงในอาเซียน 9 โครงการ งบประมาณ 31,971,100 บาท ประเด็นการส่งเสริมภาคเกษตรแบบครบวงจร 1 โครงการ งบประมาณ 4,075,200 บาท ประเด็นการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 4 โครงการ งบประมาณ 62,254,500 บาท ประเด็นการจัดการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 1 โครงการ งบประมาณ 724,500 บาท และประเด็นการส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนและการค้าชายแดน 1 โครงการ งบประมาณ 261,300 บาท

ทั้งนี้ สำนักงบประมาณได้แจ้งปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกำหนดกระบวนการพิจารณาอนุมัติงบประมาณในขั้นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ ขั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญ ระหว่างวันที่ 31 พ.ค – 5 ส.ค 64 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สภาผู้แทนราษฎร แจ้งกำหนดการประชุมชี้แจงงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ระหว่างวันที่ 9-12 ก.ค 64 และกำหนดการประชุมชี้แจงงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วุฒิสภา ระหว่างวันที่ 19-20 ก.ค 64

สำหรับการเสนอข้อมูลรายละเอียดกิจกรรม ความสอดคล้องตรงตามประเด็นการพัฒนาจังหวัดและความพร้อมของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงในอาเซียน 9 โครงการ งบประมาณ 31,971,100 บาท ได้แก่ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี (หาดยาย) โครงการปรับปรุงท่าเรืออเนกประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดระนองของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง โครงการพัฒนาป่าในเมืองจังหวัดระนองเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับราชาวดีสปาและน้ำแร่โรงพยาบาลระนอง โครงการส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง โครงการบริหารจัดการธุรกิจบริการการท่องเที่ยวแบบ “New Normal ปลอดโควิด-19”มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง โครงการเพิ่มศักยภาพกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวต่อเนื่องตลอดปีจังหวัดระนอง ประเด็นที่ 2 การส่งเสริมภาคเกษตรแบบครบวงจร 1 โครงการ งบประมาณ 4,075,200 บาท โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยระบบสหกรณ์ ประเด็นที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 4 โครงการ งบประมาณ 62,254,500 บาท ได้แก่ พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อยกระดับการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสร้างความมั่นคงปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตจังหวัดระนอง โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนเอาชนะยาเสพติด โครงการพัฒนาฟื้นฟูสภาพตลิ่งและป้องกันการกัดเซาะพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองบางนอน หน้าวัดวารีบรรพต ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองหงาวทั้งสองฝั่ง ประเด็นที่ 4 การจัดการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 1 โครงการ ได้แก่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดระนอง และประเด็นที่ 5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนและการค้าชายแดน 1 โครงการ งบประมาณ 261,300 บาท โครงการส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน

ส.ปชส.ระนอง/ภาพ/ข่าว