การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดระนอง ด้านการท่องเที่ยวชุมชน

17 ส.ค. 2564      62 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดระนอง ด้านการท่องเที่ยวชุมชน

วันนี้ (17 ส.ค. 64) เวลา 09.30 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง จัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดระนอง ด้านการท่องเที่ยวชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง นายวรเชษฐ เศวตรพนิต ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระนอง พัฒนาการจังหวัดระนอง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานการท่อเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง และสมาชิกท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุม

ตามที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนองได้รับมอบหมายให้ดำเนินภารกิจการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรท้องถิ่นตั้งแต่การวางแผน การจัดการ และ การแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมชุมชน รวมถึงการเสริมศักยภาพของชุนชนในการบริหารจัดการท่องเที่ยว เป็นสิ่งสำคัญสำหรับชุมชนเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ท่องเที่ยววิถีชุมชนอย่างยั่งยืนและจำเป็นต้องมีการ

ดำเนินงานอย่างจริงจังเพื่อให้การพัฒนาการท่องเที่ยวมีความชัดเจนเป็นรูปธรรมในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จะก่อให้เกิดประสิทธิผลทั้งต่อแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนในพื้นที่ จึงเกิดการพัฒนาเครือข่ายองค์กรซุนชนการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาและบริหารจัดการเครือข่ายองค์กรขุนชนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้สามารถบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวในชุมชนอย่างยั่งยืน

การบูรณาการการทำงานของแต่ละชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งในแต่ละชุมชนมีการท่องเที่ยวชุมชน ดังนี้

1. ชุมชนคลองลัดโนด เป็นการท่องเที่ยวชุมชนโดยมีกิจกรรมนั่งเรือชมทะเล ปลูกป่าโกงกาง รับประทานอาหารทะเลดูวิธีเลี้ยงหอยนางรม ล่องแพเปียก ชมทะเลแหวก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับมาตรฐาน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 จึงปรับแผนการท่องเที่ยโดยให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดกิจกรรม อบรมและสัมมนาที่คลองลัดโนด

2. ชุมชนปากน้ำ เกาะคณฑี เป็นพื้นที่ติดชายแตน มีสะพานปลา รับ-ส่งอาหารทะเล ซึ่งเดิมไม่ได้รับนับสนุนจากภาครัฐในกิจกรรมของทางชุมชน ซึ่งกิจกรรมของชุมชนเป็นกิจกรรมเก็บขยะจากเกาะคณที่

ให้คนในชุมชนนำขยะมาแลกเป็นจำนวนเงินได้ และมีแผนที่จะจัดกิจกรรมถนนตนดินอาหารทะเลอยู่ที่ปากน้ำ

3. ชุมชนพรรั้งในปี ๒๕๖๑ เป็นการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งมีน้ำตก ๑๖ ราง และกิจกรรมการหุงข้าว ด้วยกระบอกไม้ไผ่ การรับประทานอาหารปิ้งย่าง การทำอาหารจากกลุ่มสตรีในชุมชน การทำผลิตภัณฑ์จากน้ำแร่ เช่น สเปย์น้ำแร่ สบู่ แชมพู เป็นตัน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว โดยประสงค์พัฒนาการท่องเที่ยว เช่น ป้ายบอกทางจากทางหลวงสู่แหล่งท่องเที่ยว

4. ชุมชนแหลมนาว เป็นการท่องเที่ยวโดยมีโฮมสเตย์ ที่พัก อาหาร และกิจกรรมให้นักท่องเที่ยว เช่น ดึงรอกหมึก งมหอย ตกปลา และนักท่องเที่ยวจะนำอาหารทะเลที่ไปจับมาจากกิจกรรมดังกล่าวไปประกอบอาหารรับประทานตอนเย็นในที่พัก

5.ชุมชนหาดส้มแป้น เป็นการท่องเที่ยวโดยการศึกษาดูงานจากทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น วัดหาดส้มแป้น แกนแคนยอนระนอง และกิจกรรมการทำเซรามิค เนื่องจากชุมชน มีทรัพยากรธรรมชาติ คือ แร่หินขาว และเหมืองแร่หินขาวมีแผนให้ชุมชนทำโครงการกับเหมืองแร่ทุกปี ชุมชนหาดส้มเป็นจึงได้รับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างสม่ำเสมอ