การประชุมคณะกรรมการบริการจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ) ครั้งที่ 4/2564

8 ก.ย. 2564      26 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การประชุมคณะกรรมการบริการจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ) ครั้งที่ 4/2564

วันนี้ (8 ก.ย.64) นายวรเชษฐ เศวตรพนิต ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง มอบหมายนายทวีวิทย์ รัตนวิจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริการจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ) ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน เพื่อพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

 1. การติดตามโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีพ.ศ.2564 ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

2. การจัดทำแผนงานโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย พ.ศ.2564

3. ปฎิทินการดำเนินงานภายใต้กลไก ก.บ.ภ. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565

4. ร่างกรอบแผนพัฒนาจังหวัดภาค  พ.ศ.2566 - 2570

5. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570

ส่วนเรื่องเพื่อพิจารณา ได้เสนอโครงการโอนทรัพย์สินจากงบประมาณ โครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดระนอง ,การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 , การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดระนอง พ.ศ.2566-2570 

และขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดชื่อ กิจกรรมโครงการเพิ่มศักยภาพกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง งบประมาณ 5,206,600 บาท   

กิจกรรมที่ 1 อาบน้ำเพ็ญ @ระนอง  ขอเปลี่ยนแปลงเป็น อาบน้ำเพ็ญ@ระนอง ออนไลน์   

กิจกรรมที่ 2  แข่งเรือประเพณีกระบุรี ขอเปลี่ยนแปลงเป็น สารคดีประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว "เสด็จพระแข่งเรือ" อำเภอกระบุรี  

กิจกรรมที่ 3  เทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเกาะพยาม ขอเปลี่ยนแปลงเป็นประชาสัมพันธ์เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเกาะพยามและเกาะช้าง 

กิจกรรมที่ 4  งานอาบน้ำแร่ยัง(คงเดิม)

กิจกรรมที่ 5 เทศกาลอาหารปลอดภัย  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง (คงเดิม)

ส.ปชส.ระนอง/ภาพ/ข่าว