การประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ครั้งที่ 2

14 มิ.ย. 2565      20 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ครั้งที่ 2

วันที่ (14 มิ.ย.65) นายวรเชษฐ เศวตรพนิต ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง มอบหมายนางสาวญาณิศา เพชรอาวุธ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวชาลิสา ประพันธ์วงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ครั้งที่ 2ณ ห้องประชุมรักษะวาริน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง นายวัฒนา ทองนาค สถิติจังหวัดระนอง เป็นประธาน โดยมีนางสาวขนิษฐา ศรีสมทรัพย์ ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมคณะทำงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

การประชุมครั้งนี้ เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ตามประเด็น Pain Point ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ “การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ”จังหวัดระนองให้มีความต่อเนื่อง เป็นไปตามแผนงานและบรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด สามารถจัดทำบัญชีข้อมูลหน่วยงานได้ รวมทั้งให้หน่วยงานภาครัฐเห็นประโยชน์ของบัญชีข้อมูล ภาคเอกชนและประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐที่เปิดเผยได้ และเพื่อให้มีข้อมูลที่สามารถตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดระนอง โดยมีหน่วยงานภายในจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานจังหวัดระนอง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง วิทยาลัยชุมชนระนอง ท่าอากาศยานระนอง และเทศบาลเมืองระนอง

สำหรับการขับเคลื่อนการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ โดยมีอาจารย์ยุทธพงศ์ อุณหทวีทรัพย์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากรผ่านระบบ video conference ในการนำเข้าข้อมูลบน GD Catalog ของจังหวัดระนอง ในประเด็นสำคัญ “การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ” ผ่านเว็บไซต์ระบบบัญชีข้อมูลจังหวัดระนอง http://ranong.gdcatalog.go.th/ ซึ่งมีกระบวนการจัดทำบัญชีข้อมูลหน่วยงาน (Agency Data Catalog) การนำเข้าทรัพยากรของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อทบทวน และปรับปรุงข้อมูลที่ให้บริการของหน่วยงานต้นสังกัดที่อยู่บนระบบบัญชีข้อมูลจังหวัดระนอง ให้เป็นรูปแบบดิจิทัลที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ส.ปชส.ระนอง : ข่าว ,สนง.สถิติระนอง : ภาพ