การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดระนอง

15 มิ.ย. 2565      29 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดระนอง

วันนี้ (15 มิ.ย.65) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง จัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดระนอง ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง นายประหยัด ช่อผกาพันธ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุม โดยมีนายวรเชษฐ เศวตรพนิต ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระนอง พัฒนาการจังหวัดระนอง ผู้จัดการ ธ.ก.ส.จังหวัดระนอง ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระนอง ท่องเที่ยวชุมชนหาดส้มแป้น ท่องเที่ยวชุมชนตำบลม่วงกลวง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

ซึ่งการประชุมได้แจ้งเรื่องการดำเนินงานที่ผ่านมา การขอความอนุเคราะห์ แขวงทางหลวงระนอง จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ให้แก่ชุมชน จำนวน 7 ชุมชน 1. ท่องเที่ยวชุมชนพรรั้ง 2. ท่องเที่ยวชุมชนหาคสัมแป้น 3.ท่องเที่ยวชุมชนแหลมนาว 4.ท่องเที่ยวชุมชนม่วงกลวง 5. ท่องเที่ยวชุมชนทับหลี 6. ท่องเที่ยวชุมชนอำเภอกะเปอร์ และ7.ชุมชนท่องเที่ยวสวนประชารักษ์ ,การเข้าร่วมกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตร ในโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง ,กิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรการจัดบ้านพักรูปแบบ "โฮมสเตย์" โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง ในวันที่ 7 เมษายน 2565 ,เข้าร่วมประชุมหารือ โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จากทุนทางวัฒนธรรมอุตสาหกรรมเหมืองดีบุก ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ ติน คาเฟ่ ,การจัดโครงการเสริมสร้างความสามารถการบริหารจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืนจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรม ยกระดับและฟื้นฟูแหล่งเที่ยวจังหวัดระนอง วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ เกาะคณฑี และ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ อุทยานแห่งชาติแหลมสน ,สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจะมีการจัดโครงการเพิ่มศักยภาพกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวตลอดปีจังหวัดระนอง กิจกรรม เทศกาลอาหารทะเลปลอดภัย ในวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม และ วันที่ 1 – 4 สิงหาคม 2565 ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาล คอซูเจียง ,ด้วยกรมการท่องเที่ยวมีภารกิจในการให้มีการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย และการจัดบ้านพักรูปแบบ Home lodge เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยว ,การปรับปรุงรายชื่อกรรมการของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (สนง.พัฒนาชุมชน)

ต่อมาได้พิจารณาเป้าหมายเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย โดยมีเป้าหมายจากฐานข้อมูลการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จำนวน 10 กลุ่ม 20 คน ,การติดตามสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดระนอง และแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน และปรับปรุงข้อมูลทางการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดระนอง