0      views

แชร์ทั้งหมด ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด มีการแบ่งงานภายใน ดังนี้  

1. กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  

2. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  

3. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ  

4. กลุ่มทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์    

5. กลุ่มส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์และวีดิทัศน์