กิจกรรมอบรมและพัฒนาศักยภาพท่องเที่ยวชุมชน เพื่อรองรับมาตรฐานโฮมสเตย์จังหวัดระนอง

14 ธ.ค. 2561      358 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

กิจกรรมอบรมและพัฒนาศักยภาพท่องเที่ยวชุมชน เพื่อรองรับมาตรฐานโฮมสเตย์จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2561

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง จัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาศักยภาพท่องเที่ยวชุมชน เพื่อรองรับมาตรฐานโฮมสเตย์จังหวัดระนอง ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุนและเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายสมาชิกการท่องเที่ยวโดยชุมชน รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนท่องเที่ยวและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันในรูปแบบการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเชื่อมโยงเครือข่ายและสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนที่ยั่งยืน โดยมี 2 กิจกรรมที่ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ไปพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน กิจกรรมที่ 1 ล่องแพเปียก คลองลัดโนด และกิจกรรมที่ 2 โฮมสเตย์บ้านทะเลนอก โดยทั้ง 2กิจกรรมนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมสามารถนำแนวคิดวิธีการจัดการบริหารไปปรับใช้และพัฒนาศักยภาพท่องเที่ยวชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป