โครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

22 พ.ค. 2562      231 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

โครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง มอบหมายนายกรวิทย์ ช่วยดู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และเจ้าหน้าที่พลศึกษา ดำเนินการประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด คัดเลือกบุคลากรที่มีความสนใจ เข้าร่วมการฝึกอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเอราวัณพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เพื่อสร้างเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในระดับท้องถิ่น รวมถึงสามารถทำหน้าที่อาสาสมัครทางการกีฬาและผู้นำการออกกำลังกายได้