การฝึก IDMEx 2019 เสริมศักยภาพการเผชิญเหตุภัยจากสึนามิและอพยพ ณ ห้องประชุมพลับพลึงธาร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระนอง

1 ก.ค. 2562      215 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันนี้ (1 ก.ค.62) ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง และนายกรวิทย์ ช่วยดู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมจัดการฝึก IDMEx 2019 เสริมศักยภาพการเผชิญเหตุภัยจากสึนามิและอพยพ ในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล ซึ่งจังหวัดระนองได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินที่เป็นระบบและมีเอกภาพ ณ ศูนย์บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง โดยร่วมกับทหาร ตำรวจ ฝ่ายพลเรือนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานชี้แจงรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อการเข้าใจในทิศทางเดียวกันและสามารถฝึกปฏิบัติได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ เป็นการฝึกเฉพาะหน้าที่ในการซ้อมรับแจ้งเหตุและฝึกซ้อมการแจ้งการอพยพให้ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวได้รับทราบปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ ทดสอบกลไกกระบวนการแจ้งเตือนภัยและอพยพประชาชน การบัญชาการเหตุการณ์ การประสานการปฏิบัติ การจัดการผลกระทบจากสึนามิอย่างรอบด้าน เพื่อให้การจัดการภาวะฉุกเฉินมีเอกภาพและประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐานสากล รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยจากภัยพิบัติแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว