การประชุมระดมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การจัดทำแผนปฏิบัติการ การพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (Thailand Riviera ) ของนักศึกษาหลักสูตร ป.ย.ป 2 รุ่นที่ 5

19 ก.ค. 2562      214 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ (19 ก.ค. 62) ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง เข้าร่วมที่การประชุมระดมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การจัดทำแผนปฏิบัติการ การพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (Thailand Riviera ) ของนักศึกษาหลักสูตร ป.ย.ป 2 รุ่นที่ 5 ณ ห้องประชุมพลับพลึงธาร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระนอง โดยมีนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานบรรยายทิศทางการพัฒนาจังหวัดระนองในด้านต่างๆ โดยเน้นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ที่สามารถเชื่อมโยงการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (Thailand Riviera ) และนายอารัญ บุญชัย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายอนันต์ พรหมดนตรี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าอบรมหลักสูตร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างผู้นำ แห่งการเปลี่ยนแปลง ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง” เพื่อระดมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การจัดทำแผนปฏิบัติการการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (Thailand Riviera ) พ.ศ. 2563 – 2565