การประชุมคณะทำงานพิจารณาและกลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

28 พ.ย. 2562      159 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การประชุมคณะทำงานพิจารณาและกลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ (28 พ.ย.62) ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ได้รับมอบหมายนายวัชรินทร์ พรหมเกตุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาและกลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน เพื่อเตรียมความพร้อมความเข้าใจในการนำเสนอโครงการฯ กำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินการ รวมถึงรายงานผลการดำเนินงาน การให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจเอกชน ในการนำเสนอโครงการฯ เพื่อให้ได้โครงการฯ ที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด