การประชุมคณะกรรมการติดตามและดำเนินโครงการอาคารศูนย์พัฒนากีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาระดับประเทศ

22 ม.ค. 2563      188 views

แชร์ทั้งหมด 1 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การประชุมคณะกรรมการติดตามและดำเนินโครงการอาคารศูนย์พัฒนากีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาระดับประเทศ

วันที่(21ม.ค.63) ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง มอบหมายนายวัชรินทร์ พรหมเกตุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามและดำเนินโครงการอาคารศูนย์พัฒนากีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาระดับประเทศ ของจังหวัดระนอง ครั้งที่ 1 /2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดระนอง นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน เพื่อพิจารณาแนวทางในการติดตามและดำเนินโครงการอาคารศูนย์พัฒนากีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาระดับประเทศ เช่น พื้นที่สำหรับการก่อสร้าง แผนการบริหารจัดการ ด้านงบประมาณ ด้านกำลังคน การบริการ กลุ่มเป้าหมายในการให้บริการและจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความคุ้มค่าต่อชุมชนและสังคม ฯลฯ การวางแผนการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการจัดเตรียมรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนากีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาระดับประเทศฯ ที่ไม่เป็นภาระของรัฐบาลและมีความยั่งยืนในระยะยาว ตามข้อสั่งการของคณะรัฐมนตรีต่อไป