การประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนากลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ระดับจังหวัด

18 ก.พ. 2563      107 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนากลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ระดับจังหวัด

วันนี้(18 ก.พ.63) ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง เข้าร่วมการประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนากลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ประธานการประชุมฯ นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนองและคณะกรรมการประสาน และขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) เข้าร่วมประชุม โดยมีเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้ 1.การจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 2.การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 3.แนวทางการดำเนินงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 4.ประเภทชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดระนอง/ชุมชนท่องเที่ยว SE 5.การขับเคลื่อนโครงการอาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐสู่โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร (4 ร) 6.การพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี/ชุมชนท่องเที่ยว SE 7.สรุปผลความก้าวหน้าการขับเคลื่อนกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจำปี 2562 8.สรุปผลความก้าวหน้าการขับเคลื่อนกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีระนอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด ประจำปี 2562 ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดระนอง ปี 2562 (ด้านการเกษตร ด้านการแปรรูป ด้านการท่องเที่ยวชุมชน)