การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563

20 ก.พ. 2563      106 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563

วันนี้ (20 ก.พ.63) เวลา 09.30 น. ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง มอบหมายนายวัชรินทร์ พรหมเกตุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดและคณะทำงานจัดทำข้อมูลสถิติจังหวัด เพื่อดำเนินการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในระดับพื้นที่ ภายใต้โครงการแปลงแผนแม่บท ระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่

ทั้งนี้ คณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดระนอง มีอำนาจหน้าที่จัดทำข้อมูลที่สำคัญ จำเป็นเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับพื้นที่ ประสานบูรณาการข้อมูลจากส่วนราชการ/หน่วยงานภายในจังหวัดที่เกี่ยวข้องเพื่ออธิบายหรือนำเสนอความสัมพันธ์ของชุดข้อมูล และปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาในประเด็นยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจ กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ ในการผลิตข้อมูลที่มีการผลิตซ้ำซ้อน หรือยังไม่มีการผลิต พิจารณาคัดเลือก และพัฒนาข้อมูลที่สำคัญ จำเป็น เพื่อให้ได้สถิติทางการจากข้อมูลการบริหารงานการทะเบียน สำมะโน/สำรวจ จัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดและรายงานประจำปีเสนอคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานตามความเหมาะสม และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองมอบหมาย