เปิดอบรมโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) จังหวัดระนอง

6 มี.ค 2563      125 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

เปิดอบรมโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) จังหวัดระนอง

วันที่ (6 มี.ค.63) ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการเจ้าหน้าที่พลศึกษาจังหวัดระนอง และเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง เข้าร่วมพิธีเปิดอบรมโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) จังหวัดระนอง ณ โรงแรมไอเฟล อินน์ ระนอง ดร.สันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) จังหวัดระนอง โดยมีนายสุธน วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและกีฬา กล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการ พร้อมด้วยนายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนอง นายวรานนท์ เกลื่อนสิน นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และผู้เข้ารับการอบรมอาสาสมัครจาก 5 อำเภอเข้าร่วม

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา ได้ดำเนินโครงการ อบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุเพื่อพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับผู้เข้ารับการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) คือประชาชนที่มีความสนใจและอาสาสมัครจากหมู่บ้านต่าง ๆ ในจังหวัดระนอง ทั้ง 5 อำเภอได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอกระบุรี อำเภอละอุ่น อำเภอกะเปอร์ และอำเภอสุขสำราญ โดยการอบรมจะได้รับความรู้และนำความรู้ไปปฏิบัติกิจกรรมในหมู่บ้านของตน ในการขับเคลื่อนการกีฬาและการออกกำลังกายของประชาชนใน หมู่บ้าน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการด้านการกีฬาและการออกกำลังกายมวลชน สามารถดำเนินไปได้อย่างเข้มแข็ง และบรรลุวัตถุประสงค์อันเป็นประโยชน์ต่อตนเองสังคมและประเทศชาติ

สำหรับการฝึกอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) จังหวัดระนอง มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจาก 5 อำเภอรวม 178 คน กำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2563 โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร มาให้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับผู้เข้ารับการอบรม