การประชุมแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)จังหวัดระนอง ครั้งที่ 1

30 เม.ย. 2563      229 views

แชร์ทั้งหมด 1 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การประชุมแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)จังหวัดระนอง ครั้งที่ 1

 

วันนี้ (30 เม.ย.63)  ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง เข้าร่วมการประชุมแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)จังหวัดระนอง ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมพลับพลึงธาร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระนอง นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า ในพื้นที่จังหวัดระนองได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 จากมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เช่น การสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เช่นห้างสรรพสินค้า การระงับการให้บริการของสถานบริการต่างๆและในอีกหลายพื้นที่ในต่างอำเภอ การงดกิจกรรม อาทิ การแข่งขันกีฬา งานบันเทิง งานอบรมสัมมนา การแสดงสินค้า เป็นต้น ซึ่งส่งผลกับการดำเนินชีวิตของประชาชนจังหวัดระนอง รัฐบาลจึงได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยาช่วยเหลือผู้ว่างงานและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 เพื่อให้เศรษฐกิจสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้

จังหวัดระนองจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด-19) จังหวัดระนอง พร้อมทั้งมีแนวทางการบริหารความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด-19)จังหวัดระนอง จากฐานข้อมูลในระบบ Thai QM ใน 4 ระดับ คือ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบลและระดับหมู่บ้าน

ทั้งนี้ จังหวัดระนองได้ประสานที่ทำการปกครองจังหวัด ทำการสำรวจข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จังหวัดระนอง จากระบบ Thai QM แล้ว ปรากฏว่าผู้มีประเภทของการช่วยเหลือ 15 ด้าน ได้แก่ 1.เงินสนับสนุนการยังชีพระยะสั้น จำนวน 5,481 ราย 2.เครื่องอุปโภค/บริโภคถุงยังชีพ จำนวน 4,986 ราย 3. การจ้างงานระยะสั้น จำนวน 3,943 ราย 4. การส่งเสริมการฝึกอาชีพ จำนวน 3,871 ราย 5. เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ จำนวน 4,132 ราย 6.พักชำระหนี้ต่างๆ (เช่น ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ บัตรเครดิต) จำนวน 4,139 ราย 7.ลดหย่อนภาษีต่างๆ จำนวน 3,832 ราย 8.ลดค่าสาธารณูปโภค จำนวน 4,217 ราย 9.มาตรการ ด้านการเงินส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จำนวน 3,752 ราย 10.พันธุ์พืช จำนวน 3,955 ราย 11.พันธุ์สัตว์ จำนวน 3,890 ราย 12.พันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 3,787 ราย 13. อุปกรณ์ค้าขาย จำนวน 3,746 ราย 14.อุปกรณ์การเกษตร จำนวน 3,965 ราย 15.อื่นๆ จำนวน 3,199 ราย ซึ่งส่วนราชการผู้รับผิดชอบแต่ละประเภทความช่วยเหลือได้ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องและจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับจังหวัด เพื่อจะได้บริหารจัดการการช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและทั่วถึงต่อไป