การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 1 การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองระนอง

18 มิ.ย. 2563      191 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 1 การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองระนอง

วันนี้ (18 มิ.ย.63) ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายทวีวิทย์ รัตนวิจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 1 การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองระนอง ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ว่าจ้างบริษัท ซิตี้ แพลน โปรเฟสชันนอล จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาฯ เพื่อดำเนินงานการศึกษาและออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองระนอง ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เพื่อนำเสนอรายละเอียด ขั้นตอนการดำเนินงาน ผังแนวความคิดการวางผังแม่บท พื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการวางผังพื้นที่เฉพาะ พร้อมทั้งรับฟังนโยบายของจังหวัด