การรายงานผลการวิจัย และส่งมอบเทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality: AR) ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยความโดเด่นของทรัพยากรการท่องเที่ยวและความร่วมมือของเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง

24 มิ.ย. 2563      228 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การรายงานผลการวิจัย และส่งมอบเทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality: AR) ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยความโดเด่นของทรัพยากรการท่องเที่ยวและความร่วมมือของเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง

วันนี้ (24 มิ.ย.63) ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง มอบหมายนายวัชรินทร์ พรหมเกตุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้ารับฟังการรายงานผลการวิจัย และรับมอบเทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality: AR) ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยความโดเด่นของทรัพยากรการท่องเที่ยวและความร่วมมือของเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกี่ฬาจังหวัดระนอง ตามที่ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยความโดดเด่นของทรัพยากรการท่องเที่ยวและความร่วมมือของเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง”