การอบรมและพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนการจัดทำข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเชิงดิจิทัล ภายใต้ โครงการพัฒนาและยกระดับข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1

26 มิ.ย. 2563      80 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การอบรมและพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนการจัดทำข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเชิงดิจิทัล ภายใต้ โครงการพัฒนาและยกระดับข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1

วันที่ (24 - 26 มิ.ย.63) ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง มอบหมายนายทวีวิทย์ รัตนวิจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางสาวรัชนี ยมจันทร์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดระนอง เข้าร่วมการอบรมและพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนการจัดทำข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเชิงดิจิทัล ภายใต้ โครงการพัฒนาและยกระดับข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมร้อยเกาะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
โดยในการอบรมการพัฒนาการจัดทำข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเชิงดิจิทัลนั้น ผู้เข้าอบรมจำเป็นจะต้องรู้จักและใช้เครื่องมือที่เรียกว่า ระบบ Tourism Intelligence Center หรือ TIC ซึ่งเป็นระบบงานบริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเชิงดิจิตัล พัฒนาจากการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลด้านการท่องเที่ยวให้ทันต่างๆในระบบ TIC ได้รวบรวมจากหน่วยงานภายในกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง โดยมีทั้งสิ้น 8 ฐานข้อมูล ดังนี้
1. สถานการณ์แนวโน้มการท่องเที่ยว
2. ด้านการวางแผนด้านการท่องเที่ยวในเชิงพื้นที่
3. การบริหารจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
4. การจัดตัวชี้วัดด้านการท่องเที่ยว / การจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขัน
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว
6. การประเมินผล การติดตามการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ
7. การลงทุนด้านการท่องเที่ยว
8. ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อการบริหารการท่องเที่ยว