เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานการให้บริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรม: พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

13 ก.ค. 2563      89 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานการให้บริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรม: พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

เพื่อรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง ประจำปี พ.ศ. 2563 ขึ้น จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาระนอง อันเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดระนอง สร้างงานและกระจายรายได้สู่ชุมชน อีกทั้งประชาชน เยาวชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป

1. รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 จำนวน 50 คน

2. รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2563 จำนวน 50 คน

สามารถสมัครได้ตามลิงก์ด้านล่างเลยครับ

https://docs.google.com/forms/d/1oFiEs8ThgXpdFeD2uzeipkcBG7bDdkRsjTnjKCuAWtU/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR2RcZEtnZLHQI1oxSjKUokj5ad1Z5CSf36V0fFHzMdDPFU2833klDYmE3Q