การประชุมคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

14 ก.ค. 2563      99 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การประชุมคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ (14 ก.ค.63) ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ร่วมการประชุมคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ศาลากลางจังหวัดระนอง ชั้น 5 นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายถิระ ถาวรบุตร วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน (บริษัทการจัดการคุณภาพ จำกัด) เป็นประธานร่วมการประชุมฯ โดยมี นายอนุสร ตันโชติกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมประชุม
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า การประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ซึ่งในปีนี้จังหวัดระนองผ่านเกณฑ์การประเมินรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) ขั้นตอนที่ ๒ หมวด ๒ ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฎิบัติ โดยในการประเมินครั้งนี้เน้นการถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยยึดวิสัยทัศน์ของจังหวัดระนอง คือ “เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย” โดยจะทำการตรวจประเมินในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ผ่านระบบ ZOOM
สำหรับการตรวจประเมินในครั้งนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน เป็นผู้ตรวจประเมิน ในการประชุมเตรียมความพร้อมวันนี้ นายถิระฯ วิทยากรได้เสนอแนะให้นำจุดเด่นของจังหวัด อย่างเช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จุดเด่นด้านน้ำแร่ของจังหวัดระนอง มานำเสนอต่อผู้ตรวจประเมิน และจุดเด่นที่สำคัญการรักษาเมืองระนองให้ปลอดโรคติดเชื้อโควิด-19 พร้อมทั้งนำแนวทางการตรวจประเมิน ประเด็นคำถามและการนำเสนอมาให้ที่ประชุมได้ซักซ้อม ที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำเสนอภาพรวมของจังหวัด ส่วนราชการต่าง ๆ เตรียมความพร้อมในบริบทของตนเอง เผื่อต้องตอบข้อซักถาม จากผู้ตรวจประเมินฯ
ในการนี้ ผวจ.ระนองฯ นัดซ้อมใหญ่อีกครั้งในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในภาพรวมของจังหวัดต่อไป