โครงการสัมมนาพัฒนาผู้ประกอบการในยุค 4.0 ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

21 ก.ค. 2563      110 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

โครงการสัมมนาพัฒนาผู้ประกอบการในยุค 4.0 ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ (21 ก.ค.63) ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง เข้าร่วมโครงการสัมมนาพัฒนาผู้ประกอบการในยุค 4.0 ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ โรงแรมทินิดี จ.ระนอง นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ SME กลุ่ม OTOP/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วม
ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้แก่ผู้ประกอบการ SME/ กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน องค์กรเครือข่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาธุรกิจให้มีความเข้มแข็งและสามารถปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน