โครงการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานการให้บริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรม พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

30 ก.ค. 2563      85 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

โครงการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานการให้บริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรม พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันนี้ (30 ก.ค.63) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง จัดโครงการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานการให้บริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรม พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง นายสมจิตร์ เขียนด้วง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวของจังหวัดระนอง โดยดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม

ปัจจุบันการท่องเที่ยวของจังหวัดระนอง มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงานเป็นธรรมชาติ ทำให้เป็นที่หมายของนักท่องเที่ยว ทำให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี และมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการท่องเที่ยว การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพในการให้บริการนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพในการรองรับการท่องเที่ยวของจังหวัดระนอง

เพื่อเป็นการพัฒนาเสริมทักษะผู้นำเที่ยวในระดับท้องถิ่น และสร้างความตระหนักให้กับบุคคลในท้องถิ่นให้เห็นถึงความสำคัญของการนำเที่ยว และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี มัคคุเทศก์จึงต้องมีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม เพียงพอกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มากขึ้น จึงได้จัดฝึกอบรมกิจกรรมดังกล่าวขึ้น จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน ระหว่างวันที 30 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2563