ปิดกิจกรรม พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง

4 ส.ค. 2563      91 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ปิดกิจกรรม พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง มอบเกียรติบัตรพร้อมกล่าวปิดกิจกรรม พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกิจกรรมนี้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้พัฒนาในท้องถิ่น และถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลในท้องถิ่นให้เห็นถึงความสำคัญของการนำเที่ยว และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้องมีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจะได้พร้อมกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มากขึ้น