โครงการพัฒนาสวนพืชผักสมุนไพรไทยในแหล่งเรียนรู้ ของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

20 ส.ค. 2563      94 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

โครงการพัฒนาสวนพืชผักสมุนไพรไทยในแหล่งเรียนรู้ ของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันนี้ (20 ส.ค.63) ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายทวีวิทย์ รัตนวิจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมปลูกพืชผักสมุนไพรไทย ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสวนพืชผักสมุนไพรในแหล่งเรียนรู้ และเพิ่มองค์ความรู้การปลูกพืชผักสมุนไพรไทยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเปิดโอกาสให้เครือข่ายความร่วมมือของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์การศึกษาอย่างต่อเนื่อง