กรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดระนอง ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง

18 ก.ย. 2563      42 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

กรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดระนอง ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง

วันนี่ (18 ก.ย.63) ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง เข้าร่วมการประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง จากกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา ณ ห้องประชุมพลับพลึงธาร ศาลากลางจังหวัดระนอง นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง และประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเดินทางลงพื้นที่จังหวัดระนอง เพื่อรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวปัจจุบันของจังหวัดระนอง สภาพปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดระนองจากเมืองรองให้เป็นเมืองหลัก เพื่อให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การปฏิรูปบริหารจัดการการท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อน การจัดระเบียบเตรียมความพร้อมอย่างยั่งยืนด้านการท่องเที่ยว ความคืบหน้าโครงการพัฒนาถนนเลียบชายฝั่งทะเล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการท่องเที่ยว จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อนำสู่การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว สร้างความหลากหลายและคุณภาพด้านการท่องเที่ยว