จังหวัดระนองจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้ความรู้ เพิ่มทักษะและสร้างเครือข่ายแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

23 ก.ย. 2563      49 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

จังหวัดระนองจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้ความรู้ เพิ่มทักษะและสร้างเครือข่ายแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

วันที่ (23 ก.ย.63) ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง มอบหมายนายทวีวิทย์ รัตนวิจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เพิ่มทักษะและสร้างเครือข่ายแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ณ โรงแรมจันทร์สมบีชรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดระนอง นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนจากส่วนราชการและส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดระนอง ส่วนราชการ ส่วนกลาง อำเภอ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้นกว่า 80 คน เข้าร่วม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความรู้ความสามารถ เพิ่มทักษะ แนวทางปฏิบัติ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและประชาชนได้รับความพึงพอใจ

การจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการบรรยายให้ความรู้ การสัมมนากลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย ระยะเวลาดำเนินการ 2 วัน ระหว่างวันที่ 23 – 24 กันยายน 2563 โดยมีนายเอกศักดิ์ ตรีกรุณาสวัสดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย และนายเอกไกร เกียรติชัยประสพ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระนองและทีมงาน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

ภาพ/ข่าว : ส.ปชส.ระนอง