การประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมกีฬาของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2563

28 ก.ย. 2563      54 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมกีฬาของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 24-26 กันยายน 2563 ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมกีฬาของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยนายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์เพื่อเรียนรู้จากกันและกัน อีกทั้งได้มารับทราบถึงนโยบายวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ทิศทาง และแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกัน เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเห็นถึงภาพรวมการดำเนินงานเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานในสังกัด ดังนั้น การมารับทราบนโยบายร่วมกันในครั้งนี้ จะนำไปสู่การสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกัน การวางระบบความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือที่หลากหลายภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกัน โดยยึดยุทธศาสตร์และเป้าหมายร่วมเป็นหลัก เพื่อแก้ปัญหาการแยกส่วนในการปฏิบัติงานให้สามารถผนึกกำลังความร่วมมือตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน และนำศักยภาพเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน มาสร้างคุณค่าให้กับงานตามเป้าหมายที่กำหนดซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น